Da li zaista želiš da naučiš matematiku?

Dobrodošli na veb sajt koji će vam pomoći da otkrijete mnoge tajne koje skriva, bez sumnje nauka broj jedan, koja je takva bila, danas jeste, a sigurno je da će tako biti i u budućnosti.

Veb sajt Pismeni zadaci je posvećen promociji matematike

Znajući da je mnogima kontrolni ili pismeni zadatak iz matematike jedna vrsta traume, ovo je moj pokušaj da se učenicima na neposredan način pokaže kakve zadatke mogu da očekuju kada dođe vreme ocenjivanja. Rešeni zadaci, i kontrolni zadaci u obliku testova su odlično dijagnostičko sredstvo. Ako umete da rešavate ove zadatke - znaćete i one koje bude zadavao nastavnik u školi.

16+


Pismenih zadataka
- za sada

64


Kontrolna zadatka
a broj i dalje raste

2,500+


Rešenih zadataka
za osnovnu i srednju školu

Gde se nalaze rešeni zadaci koji su bili na starom sajtu?

Ovaj veb sajt postoji preko deset godina i na njemu se nalazio veliki broj rešenih zadataka i za osnovnu i za srednju školu. Sada su ti zadaci premešteni na wordpress platformu i ovde ćete pronaći odgovarajuće oblasti.
Imajte na umu da je za slike korišćen slajder (ako ne vidite neku oblast koristite "swipe" tehniku).
 • Skupovi

  Skupovne operacije unije, preseka i razlike

 • Geometrijski objekti

  Skupovi tačaka, tačka, prava, ravan, poluprava, poluravan, krug...

 • Deljivost brojeva

  Jednakost a = bq+r, pravila deljivosti, NZD i NZS.

 • Ugao

  Sabiranje i oduzimanje uglova, komplementni i suplementni uglovi, unakrsni, sa normalnim i paralelnim kracima, ...

 • Razlomci I

  Zapisivanje, proširivanje, skraćivanje i upoređivanje razlomaka.

 • Osna simetrija

  Preslikavanje, simetrala duži i ugla, primene...

 • Razlomci II

  Množenje i deljenje razlomaka, jednačine i nejednačine, artimetička sredina i rezmera.

 • Celi brojevi

  Skup celih brojeva, elementarne operacije u skupu celih brojeva.

 • Trougao

  Uglovi trougla, odnos stranica i uglova u trouglu, podudarnost i konstrukcije.

 • Skup racionalnih brojeva

  Sadrži i veliki deo gradiva koji se odnosi na skup Z.

 • Četvorougao

  Tema koju tek treba dopuniti zadacima.

 • Obim i površina

  Obim i površina trougla i četvorougla.

 • Realni brojevi

  Kvadrat racionalnog broja, kvadratni koren. Skup iracionalnih brojeva.

 • Pitagorina teorema

  Primena teoreme na pravougaonik, kvadrat, jednakokraki i jednakostranični trougao, romb, trapez, deltoid.

 • Stepen

  Brojevni izrazi sa stepenom, uprošćavanje izraza sa stepenom, operacije sa stepenom.

 • Mnogougao

  Uglovi i dijagonale mnogougla, konstrukcije pravilnih mnogouglova, obim i površina mnogougla.

 • Zavisne veličine

  Grafičko predstavljanje statističkih podatataka, direktna i obrnuta proporcionalnost, primena u proporcijama

 • Množenje polinoma

  Sređivanje polinoma, kvadrat binoma, razlika kvadrata, rastavljanje polinoma na činioce.

 • Krug

  Centralni i periferijski ugao; obim i površina kruga; dužina luka, površina isečka i površina prstena.

 • Sličnost

  Sličnost figura, Talesova teorema, primena sličnosti.

 • Jednačine i nejednačine

  Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom i njihova primena.

 • Račka, prava, ravan

  Diedar i ortogonalna projekcija.

 • Prizma

  Površina i zapremina torstrane, četvorostrane i šestostrane prizme.

 • Piramida

  Površina i zapremina torstrane, četvorostrane i šestostrane piramide.

 • Linearna funkcija

  Grafik linearne funkcije, nule i znak, rašćenje i opadanje linearne funkcije.

 • Sistemi linearnih jednačina

  Metoda zamene, metoda suprotnih koeficijenata i primena sistema linearnih jednačina.

 • Obrtna tela

  Površina i zapremina obrtnih tela: valjka, kupe i lopte.

Evo nekoliko rešenih zadataka
i za srednju školu

Logika

Logika i skupovi

Izračunavanje vrednosti logičkog iskaza, ispitivanje formula, skupovi i operacije sa skupovima, zatim zadaci iz kombinatorike, relacije i funkcije.

Otvori stranicu

Realni brojevi

Realni brojevi

Zadaci iz deljivosti brojeva, dokaz iracionalnosti nekih brojeva, pretvaranje decimalnog broja u razlomak, približna vrednost broja, apsolutna i relativna greška.

Otvori stranicu

Geometrija

Geometrija

Aksiome geometrije, uglovi trougla i četvorougla, konstrukcije trougla i četvorougla, podudarnost figura, sabiranje i oduzimanje vektora, translacija, rotacija, osna i centralna.

Otvori stranicu

Proporcije

Proporcije

Proporcije i primene proporcija; račun podele i mešanja, procentni promilni račun kao i kamatni račun. Zadaci sa produženom proporcijom.

Otvori stranicu

Algebarski izrazi

Racionalni algebarski izrazi

Deljenje polinoma, Bezuov stav, operacije sa racionalnim algebarskim izrazima; rastavljanje na činioce, svođenje na zajednički imenilac, zbir i razlika kubova, kub binoma.

Otvori stranicu

Jednačine i nejednačine

Linearne jednačine i nejednačine

Linearne jednačine sa i bez parametra, linearne nejednačine sa i bez apsolutnih vrednosti promenljive. Sistemi linearnih jednačina. Grafik linearne funkcije

Otvori stranicu

Iracionalni brojevi

Iracionalni brojevi

Stepenovanje i korenovanje; iracionalni brojevi, racionalisanje razlomaka čiji je imenilac kvadratni koren, primena Lagranžovog identiteta.

Otvori stranicu

Kompleksni brojevi

Iracionalni brojevi

Definicija kompleksnog broja, osnovne osobine skupa kompleksnih brojeva, stepenovanje kompleksnog broja, rešavanje jednostavnih kompleksnih jednačina.

Otvori stranicu

Kvadratna jednačina

Kvadratna jednačina

Rešenja kvadratne jednačine, Vijetove formule, kvadratna funkcija i njen grafik; neke jednačine koje se svode na kvadratne; iracionalne jednačine i nejednačine; kvadratne jednačine sa parametrima; sistemi kvadratnih jednačina.

Otvori stranicu

Eksponencijalna i logaritamska

Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Eksponencijalne jednačine i nejednačine; logaritamske jednačine i nejednačine, rešavanje pomoću smene. Brojevni izrazi sa logaritmima; složeniji zadaci sa logaritmom.

Otvori stranicu

Trigonometrija

Trigonometrija

Trigonometrijski izrazi; svođenje na I kvadrant; trigonometrija dvostrukog ugla, adicione formule, pretvaranja zbira u proizvod, i obratno. Sinusna i kosinusna teorema

Otvori stranicu

Trigonometrijske jednačine

Trigonometrijske jednačine i nejednačine

Trigonometrijske jednačine – veliki broj rešenih zadataka (obuhvaćeni su uglavnom svi tipovi jednačina); nekoliko trigonometrijskih nejednačina.

Otvori stranicu

Planimetrija

Planimetrija

Površine i obimi trouglova i četvorouglova. Površina i obim kruga i njegovih delova.

Otvori stranicu

Stereometrija

Stereometrija

Površine i zapremine prizme, piramide i zarubljene piramide. Površine i zapremine valjka, kupe i zarubljene kupe.

Otvori stranicu

Determinante

Determinante

Izračunavanje determinanti; Sarusovo pravilo. Rešavanje sistema linearnih jednačina sa tri i više nepoznatih. Vektori u ravni prostoru.

Otvori stranicu

Analitička geometrija

Analitička geometrija

Rastojanja tačke i tačke, tačke i prave; jednačina prave. Jednačine kružnice, elipse, hiperbole i parabole. Složeniji zadaci iz analitičke geometrije.

Otvori stranicu

Nizovi

Nizovi

Princip matematičke indukcije, aritmetički i geometrijski nizovi. Granična vrednost niza.

Otvori stranicu

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi

Algebarski i trigonometrijski oblik; stepenovanje i korenovanje kompleksnog broja.

Otvori stranicu

Funkcije

Funkcije

Definicija funkcije, slaganje preslikavanja, inverzna funkcija, oblast definisanosti funkcije.

Otvori stranicu

Granične vrednosti

Granične vrednosti

Granične vrednosti funkcije, Lopitalovo pravilo, neprekidnost funkcije, granična vrednost niza, asimptote funkcije.

Otvori stranicu

Izvod funkcije

Izvod funkcije

Prvi izvod funkcije, monotonost funkcije, primena prvog izvoda u zadacima; Lopitalovo pravilo; drugi izvod funkcije, konveksnost i konkavnost funkcije.

Otvori stranicu

Grafik funkcije

Grafik funkcije

Grafici nekih elementarnih funkcija (apsolutna vrednost, kvadratna funkcija, sinusna funkcija, …). Detaljno ispitivanje toka funkcije.

Otvori stranicu

Integrali

Integrali

Neodređeni integral, integracija smenom, parcijalna integracija, određeni integrali, primena određenog integrala.

Otvori stranicu

Kombinatorika

Kombinatorika

Permutacije, kombinacije i varijacije sa i bez ponavljanja. Binomna formula.

Otvori stranicu

Verovatnoća

Verovatnoća

Verovatnoća događaja, konačni prostor verovatnoća, nezavisnost događaja, uslovna verovatnoća.

Otvori stranicu

Pretplatite se na novosti


© 2020 Pismeni zadaci, Sva prava zadržana