Pismeni zadaci

Verovatnoća od V razreda

Kocka za igruSigurno znate da u našem obrazovnom sistemu Verovatnoća i statitstika počinju da se izučavaju dosta kasno. Ovde ćete pronaći nekoliko uvodnih lekcija za učenike petog, šestog, VII i VIII razreda. Ima dosta primera sa praktičnom primenom. Prilika je da isprobamo težinu gradiva pre nego što pisci napišu udžbenike.

Standardizovani testovi

Odgovor na testuŠta bi to bilo?

Testovi koje priprema tim stručnjaka iz određene oblasti a rešavaju ih svi učenici. Posebno su važni za maternji jezik i matematiku. Pitanja se moraju uraditi prema obrazovnim standardima (za one predmete za koje standardi postoje).

Neke čudne oznake

KodPrimetićete šifre, recimo SPsIIBGIII_054 ili MKo6NSI_123. Slova S i M označavaju predmet srpski jezik ili matematika, P ili K su oznake za pismeni ili kontrolni zadatak, o -osnovna, s -srednja škola, razred, zatim oznaka opštine, u kom tromesečju je rađen pismeni ili kontrolni i na kraju, redni broj.

Matematičke formule

formule iz matematikeOvde ćete pronaći najvažnije matematičke formule koje se uče u osnovnim i srednjim školama. Kasnije će biti i drugih odgovarajućih sadržaja, najčešće geogebrinih apleta. Za sada postoje samo formule za osnovnu školu, a za srednju su u pripremi. Kliknite ovde da biste bili preusmereni na poddomen.

Kombinatorika i verovatnoća

Kombinatorika

Permutacije $$P(n)=n!$$

Permutacije sa ponavljanjem $$P_{(k_1,k_2,...,k_m)}(n)=\frac{n!}{k_1! k_2!\cdots k_m!}$$

Varijacije $$V_{n}^{k}=n(n-1)(n-2)\cdots (n-k+1)$$

Varijacije sa ponavljanjem $$\overline{V}_{n}^{k}=n^k$$

Kombinacije $$C_{n}^{k}=\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Kombinacije sa ponavljanjem $$\overline{C}_{n}^{k}=\binom{n-k+1}{k}$$

Binomna formula $$(x+y)^n=\binom{n}{0}x^ny^0+\binom{n}{1}x^{n-1}y^1+\cdots \binom{n}{n}x^0y^n$$

Binomni koeficijenti $$\binom{n}{0},\binom{n}{1},\cdots ,\binom{n}{n}$$

K-ti član binomnog razvoja $$T_k=\binom{n}{k-1}x^{n-k+1}y^{k-1}, \; \; (k=0,1,\cdots ,n)$$

Verovatnoća

m-broj povoljnih, n-broj svih mogućih ishoda događaja A $$P(A)=\frac{m}{n}$$

Svojstva verovatnoće

$$P(A+B)=P(A)+P(B)$$

$$P(\varnothing )=0$$

$$P(\Omega )=1$$

$$P(\overline{A})1-P(A)$$

$$A\subset B \Rightarrow P(A)\leq P(B)$$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

Uslovna verovatnoća $$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

Verovatnoća nezavisnih događaja $$P(AB)=P(A)P(B)$$

Formula totalne verovatnoće $$P(D)=P(A_1)P(D|A_1)+P(A_2)P(D|A_2)+\cdots +P(A_n)P(D|A_n)$$

Bajesova formula $$P(A_m|D)=\frac{P(A_m)P(D|A_m)}{P(D)}, \; \; m\in \left \{ 1,2,\cdots ,n \right \}$$

Bernulijeva šema $$P_{\left \{ S_n=k \right \}}=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

Integrali

Integrali

Osnovna pravila

$$\int f(x)dx=F(x)+C$$

$$F’(x)=f(x)$$

$$\int dx=x+C$$

$$\int k f(x)dx=k\int f(x)dx$$

$$\int (u+v+w)dx=\int u dx + \int v dx +\int w dx$$

Tablični integrali

$$\int x^ndx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C, n\neq -1$$

$$\int e^xdx=e^x+C$$

$$\int a^xdx=\int e^{x\ln a}dx=\frac{e^{^x\ln a}}{\ln a}=\frac{a^x}{\ln a}+C, (a>0, a \neq 1)$$

$$\int \frac{dx}{x}=\ln \left | x \right |+C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2}=\arctan x+C$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln \left |\frac{x-a}{x+a} \right |+C$$

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln \left |\frac{a+x}{a-x} \right |+C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln (x+\sqrt{x^2\pm a^2})+C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin \frac{x}{a}+C,\; \; a>0$$

$$\int \sin xdx=-\cos x+C$$

$$\int \cos xdx=\sin x+C$$

$$\int \tan xdx=-\ln \cos x+C$$

$$\int \cot xdx=\ln \sin x+C$$

$$\int \frac{dx}{\sin ^2x}=-\cot x+C$$

$$\int \frac{dx}{\cos ^2x}=\tan x+C$$

Metoda smene

Uputstva

$$\int F(ax+b)dx=\frac{1}{2}\int F(t)dt, t=ax+b$$

$$\int F(\sqrt{ax+b})dx=\frac{2}{a}\int tF(t)dt, t=\sqrt{ax+b}$$

$$\int F(\sqrt[n]{ax+b})dx=\frac{n}{a}\int t^{n-1}F(t)dt,\; \; t=\sqrt[n]{ax+b}$$

$$\int F(\sqrt{a^2-x^2})dx=a\int F(a\cos t)\cos tdt,\; \; x=a\sin t$$

$$\int F(e^{ax})dx=\frac{1}{a}\int \frac{F(t)}{t}dt, \; \; t=e^{ax}$$

$$\int F(\ln x)dx=\int F(t)e^tdt,\; \; t=\ln x$$

Nekoliko primera

$$\int (ax+b)^ndx=\frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)}+C$$

$$\int \frac{dx}{ax+b}=\frac{1}{a}\ln \left | ax+b \right |+C$$

$$\int \frac{ax+b}{cx+d}dx=\frac{a}{c}x+\frac{bc-ad}{c^2}\ln \left | cx+d \right |+C$$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan \frac{x}{a}+C$$

$$\int \frac{dx}{(x+a)(x+b)}=\frac{1}{a-b}\ln \left |\frac{x+b}{x+a} \right |+C, a\neq b$$

$$\int \frac{xdx}{(x+a)(x+b)}=\frac{1}{a-b}(a\ln |x+a|-b\ln |x+b|)+C, \; \; a\neq b$$

$$\int \frac{xdx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2}\ln |x^2-a^2|+C$$

$$\int \frac{xdx}{x^2+a^2}=\frac{1}{2}\ln |x^2+a^2|+C$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2}=\frac{1}{2a^2}\cdot \frac{x}{x^2+a^2}+\frac{1}{2a^3}\arctan \frac{x}{a}+C$$

$$\int \frac{xdx}{(x^2+a^2)^2}=-\frac{1}{2}\cdot \frac{1}{x^2+a^2}+C$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)(x+b)}=\frac{1}{a^2+b^2}\left ( \ln \frac{|x+b|}{\sqrt{x^2+a^2}}+\frac{b}{a}\arctan \frac{x}{a} \right )+C$$

$$\int \frac{xdx}{(x^2+a^2)(x+b)}=\frac{1}{a^2+b^2}\left ( \arctan \frac{x}{a} -b\ln \frac{|x+b|}{\sqrt{x^2+a^2}}\right )+C$$

Integrali iracionalnih funkcija

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}}=\frac{2}{a}\sqrt{ax+b}+C$$

$$\int \sqrt{ax+b}dx=\frac{2}{3a}(ax+b)^{\frac{3}{2}}+C$$

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{ax+b}}=\frac{2(ax-2b)}{3a^2}\sqrt{ax+b}+C$$

$$\int x\sqrt{ax+b}dx=\frac{2(3ax-2b)}{15a^2}(ax+b)^{\frac{2}{3}}+C$$

$$\int x^2\sqrt{a+bx}dx=\frac{2 \sqrt{(a+bx)^3}(8a^2-12abx+15b^2x^2)}{105b^3}$$

Integrali trigonometrijskih funkcija

$$\int \sin ^2xdx=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+C$$

$$\int \cos ^2xdx=\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\sin 2x+C$$

$$\int \tan ^2xdx=\tan x-x+C$$

$$\int \cot ^2xdx=-\cot x-x+C$$

$$\int \sin ^3xdx=\frac{1}{2}\cos ^3x-\cos x+C$$

$$\int \cos ^3xdx=\sin x-\frac{1}{3}\sin ^3x+C$$

Parcijalna integracija

$$\int udv=uv-\int vdu$$

Određeni integrali

$$\int_{a}^{b} f(x)dx=F(x)\Big |_{a}^{b}=F(b)-F(a)$$

$$\int_{a}^{b}(f(x)\pm g(x))dx=\int_{a}^{b}f(x)dx\pm \int_{a}^{b} g(x)dx=$$

$$\int_{a}^{b}kf(x)dx=k\int_{a}^{b}f(x)dx$$

$$\int_{a}^{a}f(x)dx=0$$

$$\int_{a}^{b}f(x)dx=-\int_{b}^{a}f(x)dx$$

$$\int_{a}^{b}f(x)dx=\int_{a}^{c}f(x)dx+\int_{c}^{b}f(x)dx, \; \; a<c<b$$

Primena određenog integrala

Površina ravne figure

$$P(F)=\int_{a}^{b}f(x)dx$$

Zapremina obrtnog tela

$$V(\Phi )=\pi \int_{a}^{b}f^2(x)dx$$

Dužina luka krive

$$l=\int_{a}^{b}\sqrt{1+f'^2(x)}dx$$

Matrice i determinante

Matrice i determinante

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d \end{pmatrix},A^T=\begin{pmatrix}a & c\\ b & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\\ e & f \end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}a & c & e\\ b & d & f \end{pmatrix}$$

$$A\pm B=\begin{pmatrix}a &b \\ c &d \end{pmatrix}\pm \begin{pmatrix}x &y \\ z &u \end{pmatrix}\\=\begin{pmatrix}a\pm x &b\pm y \\ c\pm z &d\pm u \end{pmatrix}$$

$$n\cdot A=n\cdot \begin{pmatrix}a & b\\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}n\cdot a & n\cdot b\\ n\cdot c & n\cdot d \end{pmatrix}\\=\begin{pmatrix}a\cdot n & b\cdot n\\ c\cdot n & d\cdot n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d \end{pmatrix}\cdot n=A\cdot n$$

$$\begin{pmatrix}a &b \end{pmatrix}_{1\times 2}\cdot \begin{pmatrix}x &y \\ z &u \end{pmatrix}_{2 \times 2}=\begin{pmatrix}ax+bz & ay+bu\end{pmatrix}_{1\times 2}$$

$$\begin{pmatrix}a &b \\ c &d \end{pmatrix}\cdot \begin{pmatrix}x &y \\ z &u \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ax+bz &ay+bu \\ cx+dz &cy+du \end{pmatrix}$$

$$ A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d \end{pmatrix}\Rightarrow \left | A \right |=detA=\begin{vmatrix} a & b\\ c & d\end{vmatrix}=ad-bc$$

$$ A^{-1}=\frac{1}{det A}\begin{pmatrix} d &-b\\ -c&a \end{pmatrix}$$

Granične vrednosti

Granične vrednosti

$$\lim (f\pm g)=\lim f\pm \lim g$$

$$\lim (f\cdot g)=\lim f\cdot \lim g$$

$$\lim \frac{f}{g}=\frac{\lim f}{\lim g}$$

$$\lim \limits_{x \to 0 }a^x=1$$

$$\lim \limits_{x \to \infty }\left ( 1+\frac{a}{x} \right )^x=e^a$$

$$\lim \limits_{x \to \infty }\frac{x^n}{n!}=0$$

$$\lim \limits_{x \to \infty }\frac{x}{\sqrt[x]{x!}}=e$$

$$\lim \limits_{x \to 0 }\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\lim \limits_{x \to 0 }\frac{\tan x}{x}=1$$

$$\lim \limits_{x \to \infty }\frac{x!}{x^xe^{^-x}\sqrt{x}}=\sqrt{2\pi }$$

Prijavi se za čas

Najpovoljnije! Samo 499,00 RSD za 60 min.

V-VII razred o. š.,

I-IV godina s. š.,

Pripremna nastava

Prijavi se za bilo koji od ponuđenih termina (max 4 učeniika u jednom terminu)!

 

Pišite

veza za google mailUkoliko želite da pošaljete nešto što smatrate da treba objaviti a da to nije ni pismeni ni kontrolni zadatak pišite na adresu dopunskicas@gmail.com. Možda ćete se pitati šta je to što biste mogli da pošaljete? Ako u nekom zadatku pronađete grešku (a njih će biti ☺) bio bih Vam zahvalan da me obavestite.

Kako da pošaljem rad

Pošalji radRad možete poslati preko imejl adrese: dopunskicas@gmail.com. Najlakše je fotografisati i potom sliku dodati poruci kao prilog. Na sličan način rad možete poslati i preko Fejsbuk društvene mreže (popularno rečeno "u Inboks"). Adresa je dopunski.cas@facebook.com.

Vi ste ovde: Home Uncategorised