MKo6BGI_104

Matematički list, 2008/09

I grupa

1. Nacrtaj brojevnu pravu pa obeleži tačke koje odgovaraju celim brojevima \(x\), ako je \(-4 \leq x<7\).

Rešenje: Zadatak 0525

 

2. Iz skupa \( A=\left \{ -5,-4,-1,0,2,3,5 \right \}\) izdvoj podskup B negativnih celih brojeva. Odredi skup C brojeva koji su suprotni elemntima skupa B.

Rešenje: Zadatak 0526

 

3. Uporedi brojeve a, b, i c ako je \(a=-12, b=-(-15)\) i \(c=\left | -12 \right |\).

Rešenje: Zadatak 0527

 

4. Ako je \(x=-3+3\cdot 7, y=3-3\cdot 7\) izračunaj:

a) \(-x+y\);

b) \( \left | x \right |+\left | y \right |\);

c) \( \left | x-y \right |\).

Rešenje: Zadatak 0528

 

5. Izračunaj:

a) \(-5+6-7+8-9+10-11\);

b) \(80+(-2)-(-4+9)-(102-20)-(-5)\).

Rešenje: Zadatak 0529

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGI_105