MKo6BGI_376

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Poređaj po veličini brojeve: \(x,-x+1,\left | x \right |-1,-1-\left | -x \right |\) ako je \(x=-2\).

2. Od zbira brojeva \(345\) i \(-1462\) oduzmi razliku brojeva \(-379\) i \(-281\).

3. Za koliko je zbir svih negativnih celih brojeva ne manjih od \(-5\) manji od broja \(8\)?

4. Ako je \(a=-5, b=-8\) i \(c=6\) pokaži da je $$a-(b-c)=a-b+c$$

5. Odredi koliko je \(x-y-z\) ako je \(x-2=-5, y-(-3)=-5\) i \(-6-z=-9\).