MKo6BGI_377

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Poređaj po veličini brojeve: \(x,-x+1,\left | x \right |-1,-1-\left | -x \right |\) ako je \(x=2\).

2. Od razlike brojeva \(-247\) i \(2145\) oduzmi zbir brojeva \(238\) i \(-546\).

3. Za koliko je zbir svih pozitivnih celih brojeva ne većih od \(7\) veći od broja \(-12\)?

4. Ako je \(a=-7, b=9\) i \(c=-4\) pokaži da je $$b-(a-c)=b-a+c$$

5. Odredi koliko je \(x-(z-y)\) ako je \(x+3=-1, y-4=-2\) i \(3-z=-2\).