MKo6BGII_149

Matematički list, 2008/09

II grupa

1. Izračunaj: $$x-y-x\cdot y+x:y$$ ako je \(x=-210, y=-15\).

Rešenje: Zadatak 0738

 

2. Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$(8-15)\cdot (15-8):7$$

Rešenje: Zadatak 0739

 

3. Uporedi vrednosti izraza \(A=56+44:(-4)\) i \(B=(56+44):(-4)\).

Rešenje: Zadatak 0740

 

4. Tačka M je središte stranice BC, tačka N je središte stranice AD kvadrata ABCD. Nacrtaj odgovarajuću sliku pa dokaži da je:

a) BN=BM;

b) \(\angle BNA=\angle DMC\).

Rešenje: Zadatak 0741

 

5. Konstruiši jednakokraki trougao ABC (AC=BC) ako je ugao naspram osnovice75°, a osnovica je 7cm.

Rešenje: Zadatak 0742

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGII_148