Pismeni zadaci

MKo6BGIV_280

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\left ( 2x-\frac{2}{5} \right ):y$$ za \(x=-2\) i \(y=-0,2\).

 

2. Reši jednačinu $$-\frac{1}{8}x+1=0,6$$

 

3. Kojim brojem treba pomnožiti razliku brojeva \(1\frac{2}{5}\) i \(-0,2\) da se dobije broj \(-1,5\)?

 

4. Reši nejednačinu u skupu prirodnih brojeva: $$-3,5\cdot b+2>1,5$$

 

5. Milena je kupila knjigu sa popustom od 20% i platila je 1600 dinara. Koliko je knjiga koštala pre pojeftinjenja?

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGIV_279

MKo6BGIV_279

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\frac{y-0,2}{2}:x$$ za \(x=-2\) i \(y=-0,2\).

 

2. Reši jednačinu $$\frac{1}{8}x-1=-0,6$$

 

3. Kojim brojem treba podeliti zbir brojeva \(1\frac{2}{5}\) i \(-0,2\) da se dobije broj \(-1,5\)?

 

4. Reši nejednačinu u skupu prirodnih brojeva: $$x:(-2,5)-2>-3,5$$

 

5. Kamata na oročeni novac za godinu dana je 11%. Ako je Janko oročio 56000 dinara koliko novca će imati za godinu dana?

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGIV_280

MKo6BGIV_215

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\left (\frac{7}{1\cdot 2}\cdot +\frac{7}{2\cdot 3}+\frac{7}{3\cdot 4}  \right ):\left ( -\frac{14}{25} \right )$$

 

2. Reši jednačine:

a) \((y+5) \cdot \left ( -\frac{2}{5} \right )=2\);

b) \(x:(-3)+\frac{2}{7}=-3\).

 

3. Reši nejednačinu: $$x:\left ( 1-3\cdot \frac{5}{8} \right )<-1,75$$

 

4. Reši nejednačinu $$-1,2<x\leq \frac{15}{4}$$ u skupu:

a) celih brojeva;

b) racionalnih brojeva i rešenja prikaži na brojevnoj pravoj.

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGIII_216

MKo6BGIII_216

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\left (\frac{5}{1\cdot 2}\cdot +\frac{5}{2\cdot 3}+\frac{5}{3\cdot 4}  \right ):\left ( -\frac{4}{25} \right )$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(y \cdot 3 -\frac{5}{6} =-\frac{1}{2}\);

b) \((x-4):(-\frac{1}{4})=-1\).

 

3. Reši nejednačinu: $$\left ( 1-5\cdot \frac{3}{8} \right ) \cdot x>1,75$$

 

4. Reši nejednačinu $$-\frac{7}{3} \leq x< 1,6$$ u skupu:

a) celih brojeva;

b) racionalnih brojeva i rešenja prikaži na brojevnoj pravoj.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGIII_215

MKo6BGIV_200

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Jedna stranica pravougaonika je \(0,9dm\) a druga je za \(2,5cm\) duža od nje. Izračunaj obim i površinu tog pravougaonika.

 

2. Osnovica jednakokrakog trougla je \(30cm\), a krak \(25cm\). Visina koja odgovara kraćoj stranici je \(24cm\). Odredi dužinu visine koja odgovara dužoj stranici.

 

3. Dijagonale romba imaju dužine \(30cm\) i \(40cm\) a stranica romba je\(25cm\). Izračunaj površinu romba i dužinu njegove visine.

 

4. Osnovice trapeza su \(18cm\) i \(12cm\) a njegova visina je \(10cm\). Odredi odnos površina trapeza na koje srednja linija deli dati trapez.

 

5. Tačke E i F su redom na stranicama \(AB=15cm\) i \(CB=12cm\) pravougaonika \(ABCD\) takve da je \(BE=12cm\) a \(CF=6cm\). Izračunaj površinu četvorougla \(BFDE\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGIV_199

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci IV tromesečje VI razred