Pismeni zadaci

MKo7BGIV_284

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. Tetiva \(AB\) kruga \(K(O,6cm)\) jednaka je \(6cm\). Izračunaj uglove \(AOB\) i \(ASB\) gde je \(S\) tačka većeg luka \(AB\).

 

2. Izračunaj obim i površinu kružnog isečka kruga \(K(O, 6cm)\) koji odgovara centralnom uglu od \(20^{\circ}\).

 

3. Izračunaj obim i površinu kruga prečnika \(12cm\).

 

4. Obim jednog kruga je \(8\pi cm\), a poluprečnik njemu koncentričnog kruga je \(3cm\). Izračunaj površinu kružnog prstena koji je određen tim krugovima.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGIV_283

MKo7BGIV_283

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. Tetiva \(AB\) kruga \(K(O,6cm)\) jednaka je \(6cm\). Izračunaj uglove \(AOB\) i \(ASB\) gde je \(S\) tačka manjeg luka \(AB\).

 

2. Izračunaj obim i površinu kružnog isečka kruga \(K(O, 4cm)\) koji odgovara centralnom uglu od \(36^{\circ}\).

 

3. Izračunaj obim i površinu kruga prečnika \(10cm\).

 

4. Obim jednog kruga je \(8\pi cm\), a poluprečnik njemu koncentričnog kruga je \(6cm\). Izračunaj površinu kružnog prstena koji je određen tim krugovima.

Pogledaj zadatke za II grupu: 284

MKo7BGIV_267

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Duži \(AB\) i \(CD\) su u koordinatnoj ravni date koordinatama krajnjih tačaka: \(A(-2,4),B(4,-6),C(5,-1), D(-1,3)\). Odredi koordinate njihovih središta i rastojanje tih središta.

 

2. Izračunaj obim i površinu četvorougla čija su temena data koordinatama \(A(5,0),B(0,3),C(-3,0), D(0,-4)\).

 

3. Tri tačke na kružnici dele tu kružnicu na tri luka čije se dužine odnose kao \(3:7:5\). Odredi centralne uglove koji odgovaraju tim lukovima.

 

4. Izvesnu količinu uglja preveze 16 kamiona nosivosti 12 tona. Koliko je potrebno kamiona nosivosti 8 tona da bi prevezli istu količinu uglja?

 

5. Cena jedne košulje je bila 960 dinara i povećana je za 30%. Koliko je sada cena toj košulji?

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo7BGIV_268

MKo7BGIV_268

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Duži \(AB\) i \(CD\) su u koordinatnoj ravni date koordinatama krajnjih tačaka: \(A(-1,5),B(3,-7),C(2,4), D(-6,2)\). Odredi koordinate njihovih središta i rastojanje tih središta.

 

2. Izračunaj obim i površinu četvorougla čija su temena data koordinatama \(A(0,-4),B(5,0),C(0,3), D(-3,0)\).

 

3. Tri tačke na kružnici dele tu kružnicu na tri luka čije se dužine odnose kao \(3:4:8\). Odredi centralne uglove koji odgovaraju tim lukovima.

 

4. Devet jednakih traktora preoru jedno polje za 24 dana. Za koje vreme će isto polje preorati pod jednakim uslovima šest istih traktora?

 

5. Cena jedne košulje je bila 1200 dinara i snižena je za 30%. Koliko je sada cena toj košulji?

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGIV_267

MKo7BGIV_204

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Izračunaj poluprečnik kruga čija je površina \(314cm^2\).

 

2. Izračunaj dužinu kružnog luka koji odgovara krugu poluprečnika \(6cm\) i centralnim uglom od \(10^{\circ}\).

 

3. Obim jednog kruga je \(10\pi \, cm\), a poluprečnik njemu koncentričnog kruga je \(2cm\). Kolika površina kružnog prstena između tih krugova?

 

4. Oko pravilnog šestougla opisan je krug površine \(1,44\pi \, cm^2\). Izračunaj obim šestougla.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGIV_203

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci IV tromesečje VII razred