Pismeni zadaci

MPo5BGI_375

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Elementi skupa \(A\) su neparni brojevi druge desetice, a skupa \(B=\left \{ 9,11,16,17,21 \right \}\). Odredi skupove \(A,A\cup B, A\cap B\).

2. Prikaži skupove \(M=\left \{ m,a,t,i,s \right \}\) i \(L=\left \{ l,o,p,t,a \right \}\) Venovim dijagramom i odredi skupove \(M\cap L\) i \(L\setminus M\).

3. a) Odredi broj koji je za \(12\) veći od broja \(2142:7+14\).

b) Koliko puta je broj \(30\) manji od broja \(18 \cdot 25\)?

4. Kolinearne tačke i jedna nekolinearnaDate su tačke \(A,B,C,D\) i \(E\). Vidi sliku i nacrtaj u svesci! Koliko:

a) pravih;

b) duži

je određeno parovima ovih tačaka? Nacrtaj te prave.

5. Nacrtaj krug \(K(A,3cm)\) i četvorougao čija su temena na kružnici. Osenči oblast kruga koju čine tačke koje nisu u oblasti četvorougla.

MPo5BGI_374

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Elementi skupa \(A\) su parni brojevi treće desetice, a skupa \(B=\left \{ 18,20,24,30,32 \right \}\). Odredi skupove \(A,A\cup B, A\cap B\).

2. Prikaži skupove \(M=\left \{ m,a,t,i,s \right \}\) i \(T=\left \{ t,e,n,i,s \right \}\) Venovim dijagramom i odredi skupove \(M\cap T\) i \(M\setminus T\).

3. a) Odredi broj koji je za \(12\) manji od broja \(2550:50-25\).

b) Koliko puta je broj \(36\cdot 15 \) veći od broja \(20\)?

4. Kolinearne tačke i jedna nekolinearnaDate su tačke \(A,B,C,D\) i \(E\). Vidi sliku i nacrtaj u svesci! Koliko:

a) pravih;

b) duži

je određeno parovima ovih tačaka? Nacrtaj te prave.

5. Nacrtaj kvadrat \(ABCD\) stranice \(3cm\) i krug \(K(A,3cm)\). Osenči oblast kvadrata koju čine tačke koje nisu u oblasti kruga.

MPo5BGI_358

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Skup \(A\) čine svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(12\), a skup \(B\) svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(30\). Nabroj sve elemente tih skupova, nacrtaj dijagram i odredi skup \((A\cup B)\setminus (A\cap B)\)

2. U petom razredu jedne škole ima \(103\) učenika. Od njih, \(47\) učenika uči nemački jezik, \(58\) uči ruski, a \(25\) ne uči ni jedan od ova dva jezika. Koliko učenika uči oba jezika?

3. Popuni prazna mesta u tabeli:

\(x\)
\(106-6\cdot (x+1)\)
4
 
 
70
7
 
 
52

4. Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su paralelne pravoj \(SA\).

MPo5BGI_359

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Skup \(A\) čine svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(36\), a skup \(B\) svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(20\). Nabroj sve elemente tih skupova, nacrtaj dijagram i odredi skup \((A\cup B)\cap  (A\setminus  B)\)

2. U petom razredu jedne škole ima \(107\) učenika. Od njih, \(53\) učenika uči nemački jezik, \(28\) uči nemački i  ruski, a \(29\) ne uči ni jedan od ova dva jezika. Koliko učenika uči ruski jezik?

3. Popuni prazna mesta u tabeli:

\(x\)
\(118-8\cdot (x+1)\)
3
 
 
86
9
 
 
30

4. Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su normalne na pravu \(SA\).

MPo5BGI_355

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Nabrajanjem elemenata i Venovim dijagramom predstavi skupove:

\(A=\left \{x|x \text{ je neparan broj druge desetice } \right \}\)

\(B=\left \{ y|y\in \mathbb{N}, 12<y \leq 18 \right \}\)

\(C=\left \{ z|z\in \mathbb{N},  z-11 \leq 3 \right \}\)

2. Neka su \(P,Q\) i \(R\), redom, skupovi slova reči: KOKAKOLA, ČOKOLADA i KAKAO. Odredi skupove: \(P,Q\) i \(R\), \(P\cap R;Q\setminus R;R\setminus P;P\cup Q\cup R\). U kakvom su odnosu:

a) \(R\) i \(P\);

b) \(R\) i \(Q\)?

3. Izračunaj vrednost izraza: $$459:(13-4)+7\cdot (13-6)$$

4. Tačke \(S,T,K\) i \(L\) pripadaju jednoj pravoj, tačke \(C\) i \(D\) su van te prave. Koliko je

a) duži,

b) pravih

određeno ovim tačkama?

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje V razred