MPo5BGI_011

 

1. Koji od izraza \(M=2222:22+22, P=1111-11 \cdot 11, S=(12+21) \cdot 22-11\) ima najveću vrednost?


Rešenje: Zadatak 0053

 

2. Koji od skupova su podskupovi skupa \(A=\left \{ 2,4,5,6,8,9 \right \} \) ?

 

\(B=\left \{ x\mid x\in N,x\leqslant 9 \right \}\)

 

\(C=\left \{ x\mid x\in N,4\leqslant x< 9 \right \}\)

 

\(D=\left \{ x\mid x\in N,2\leqslant x\leqslant 10 \right \}\)

 

\(E=\left \{ x\mid x\in N,x> 3 \right \}\)

 

\(F=\left \{ x\mid x\in N,4\leqslant x<  10 \right \}\)

 

Rešenje: Zadatak 0054

 

3. Dati su skupovi  \(A=\left \{ 1,5,a\right \}, B=\left \{ 1,b,5,6 \right \}\)  i  \(C=\left \{ a,b,6 \right \}\). Odredi elemente skupova \(A\cap B,B\cup C,C\setminus A,(A\cup C)\setminus B\).

Rešenje: Zadatak 0055

 

4. Nacrtaj dve poluprave Aa i Bb tako da imaju zajedničku tačku C. Koliko ima polupravih na toj slici. Zapiši ih.

Rešenje: Zadatak 0056

 

5. Nacrtaj kružnicu \(k(O,3cm)\), tačku A koja joj pripada i tačku B tako da je \(OB=2cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_{1}(B,3cm)\). Nacrtaj i obeleži pravu a koja sadrži tačke A i B. Obeleži i zapiši zajedničke tačke kružnice k i prave a i zajedničke tačke kružnica k i k1.

Rešenje: Zadatak 0057

 

Zadaci za prvu grupu: MPo5BGI_012