MPo5BGI_012

 

1. Koji od izraza \(M=1001:11+11, P=2222-22\cdot 22, S=12+21 \cdot (22-1)\) ima najmanju vrednost?


Rešenje: Zadatak 0058

 

2. Koji od skupova su podskupovi skupa \(A=\left \{ 2,4,5,6,8,9 \right \} \) ?

 

\(B=\left \{ x\mid x\in N,x\leqslant 10 \right \}\)

 

\(C=\left \{ x\mid x\in N, x< 9 \right \}\)

 

\(D=\left \{ x\mid x\in N,2\leqslant x\leqslant 10 \right \}\)

 

\(E=\left \{ x\mid x\in N, 4 \leqslant x<  8 \right \}\)

 

\(F=\left \{ x\mid x\in N, 1< x<  10 \right \}\)

 

Rešenje: Zadatak 0059

 

3. Dati su skupovi  \(A=\left \{ 1,5,a\right \}, B=\left \{ 1,b,5,6 \right \}\)  i  \(C=\left \{ a,b,6 \right \}\). Odredi elemente skupova \(A\cap C,A\cup B,A\setminus C,(B\cup C)\setminus A\).

 

Rešenje: Zadatak 0060

 

4. Nacrtaj dve poluprave Aa i Bb tako da imaju zajedničku duž. Koliko ima polupravih na toj slici. Zapiši ih.

Rešenje: Zadatak 0061

 

5. Nacrtaj kružnicu \(k(O,3cm)\), tačku A koja joj pripada i tačku B tako da je \(OB=4cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_{1}(B,3cm)\). Nacrtaj i obeleži pravu a koja sadrži tačke A i B. Obeleži i zapiši zajedničke tačke kružnice k i prave a i zajedničke tačke kružnica k i k1.

Rešenje: Zadatak 0062

 

Zadaci za drugu grupu: MPo5BGI_011