Pismeni zadaci

MPo5NSI_010

1. Dati su skupovi \(A=\left \{ 2, 3,8,15,9,24 \right \}\)  i  \(B=\left \{ 3,4,6,7,8,12,23 \right \}\).

 

a) Odrediti skupove  \(A\cup B, A\cap B, A\setminus B\).

 

b) Popuniti prazna mesta odgovarajućim znakom  \(\in ,\notin , \subset,\nsubseteq\):

 

8_____A                 A_____B

 

11______B              {8,3}_______A.

 

Rešenje: Zadatak 0048

 

2. Dati su skupovi  \(A=\left \{ 1,4,5,6,11,17 \right \}, B=\left \{ 2,3,4,5,12,13 \right \}\)  i  \(C=\left \{ 2,3,4,5,6,12,14 \right \}\). Odrediti:

 

a) \(\left ( A\cap B \right )\cup C\)

 

b) \(\left ( C\setminus A \right )\cap B\)

 

c) \(\left ( B\cap C \right )\cup \left ( B\setminus A \right )\).

 

Rešenje: Zadatak 0049

3. Dati su skupovi \(A=\left \{ x\mid x\in N, 2\leqslant x< 6 \right \},B=\left \{ x\mid x\in N,3< x\leqslant 7 \right \} \) i \(C=\left \{ x\mid x\in N, x  \text{je paran broj prve desetice} \right \}\). Predstaviti ih navođenjem elemenata a zatim Venovim dijagramom.

 

Rešenje: Zadatak 0050

 

4. Nacrtati jedan konveksan šestougao i obeležiti ga. Uoči jednu tačku u unutrašnjosti tog mnogougla. Da li ta tačka pripada mnogouglu? Obrazloži odgovor.

 

Rešenje: Zadatak 0051

 

5. Konstruisati kurg \(K(O,3cm)\). Obeležiti takče A i B na kružnici i pravu p koja sadrži te dve tačke. Odrediti presek prave p i kruga K. Šta je presek? Kako zovemo duž AB?

 

Rešenje: Zadatak 0052

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje V razred MPo5NSI_010