Pismeni zadaci

MPo5BGI_375

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Elementi skupa \(A\) su neparni brojevi druge desetice, a skupa \(B=\left \{ 9,11,16,17,21 \right \}\). Odredi skupove \(A,A\cup B, A\cap B\).

2. Prikaži skupove \(M=\left \{ m,a,t,i,s \right \}\) i \(L=\left \{ l,o,p,t,a \right \}\) Venovim dijagramom i odredi skupove \(M\cap L\) i \(L\setminus M\).

3. a) Odredi broj koji je za \(12\) veći od broja \(2142:7+14\).

b) Koliko puta je broj \(30\) manji od broja \(18 \cdot 25\)?

4. Kolinearne tačke i jedna nekolinearnaDate su tačke \(A,B,C,D\) i \(E\). Vidi sliku i nacrtaj u svesci! Koliko:

a) pravih;

b) duži

je određeno parovima ovih tačaka? Nacrtaj te prave.

5. Nacrtaj krug \(K(A,3cm)\) i četvorougao čija su temena na kružnici. Osenči oblast kruga koju čine tačke koje nisu u oblasti četvorougla.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje V razred MPo5BGI_375