Pismeni zadaci

MPo6BGI_379

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Ako je \(x=(-5)-(-4)+(-11)\) i \(y=-1-x\), izračunaj koliko je $$\left | x-2 \right |-\left | y-1 \right |$$

2. Reši sledeće jednačine:

a) \(-1-x=-3\);

b) \((x-1)+(-3)=-4\).

3. Obim jednakokrakog trougla \(ABC\) je \(7dm\) \(8cm\), a jedna stranica \(18cm\). Odredi dužine ostale dve stranice tog trougla.

4. Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(9^{\circ}\) veći od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.

5. U trouglu \(ABC\) su dati unutrašnji ugao \(\alpha =56^{\circ}\) i spoljašnji ugao \(\gamma _1=134^{\circ}\). Izračunaj sve uglove tog trougla i poređaj stranice po veličini.

MPo6BGI_378

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Ako je \(x=(-4)-(-3)+(-5)\) i \(y=-1-x\), izračunaj koliko je $$\left | x-1 \right |-\left | y-2 \right |$$

2. Reši sledeće jednačine:

a) \(-2-x=-7\);

b) \(-3+(x-5)=-2\).

3. Obim jednakokrakog trougla \(ABC\) je \(56cm\), a jedna stranica \(3dm\) \(7cm\). Odredi dužine ostale dve stranice tog trougla.

4. Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(6^{\circ}\) manji od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.

5. U trouglu \(ABC\) su dati unutrašnji ugao \(\alpha =82^{\circ}\) i spoljašnji ugao \(\beta _1=102^{\circ}\). Izračunaj sve uglove tog trougla i poređaj stranice po veličini.

MPo6BGI_362

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Šta je veće: zbir ili razlika brojeva \(156\) i \(-123\)?

2. Ako je \(x+y=-7\) odredi vrednost izraza:

a) \(-(x+y)\);

b) \(\left | x+y \right |\);

c) \(-x-y\);

d) \((x-3)+(y+7)\).

3. Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla \(ABC\) ako je:

\(\alpha =x+15^{\circ},\beta =x-25^{\circ},\gamma =x-5^{\circ}\).

4. Izračunaj oštre uglove pravouglog trougla ako je jedan od njih pet puta manji od drugog ugla.

5. Izračunavanje unutrašnjih uglova trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj unutrašnje uglove trougla \(ABC\) (\(CD\) je simetrala ugla \(ACB\) i \(BD=CD\)).

MPo6BGI_363

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Šta je veće: zbir ili razlika brojeva \(142\) i \(-167\)?

2. Ako je \(x-y=7\) odredi vrednost izraza:

a) \(-(x-y)\);

b) \(\left | y-x \right |\);

c) \(-x-y\);

d) \((x+3)-(y-7)\).

3. Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla \(ABC\) ako je:

\(\alpha =x-20^{\circ},\beta =x-15^{\circ},\gamma =x+5^{\circ}\).

4. Izračunaj oštre uglove pravouglog trougla ako je jedan od njih pet puta veći od drugog ugla.

5. Izračunavanje unutrašnjih uglova trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj unutrašnje uglove trougla \(ABC\) (\(CD\) je simetrala ugla \(ACB\) i \(BD=CD\)).

MPo6BGI_119

Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj:

a) \(15-4+8\);

b) \(12-(+18-3)\).

Rešenje: Zadatak 0594

 

2. Izračunaj razliku broja -13 i zbira brojeva 25 i -32.

Rešenje: Zadatak 0595

 

3. Za \(x=-15\) izračunaj vrednost izraza \(x+ \left | 28-x \right |\).

Rešenje: Zadatak 0596

 

4. Spoljašnji ugao tupouglog trougla je \(43^{\circ}20'\), a unutrašnji \(78^{\circ}\). Izračunaj unutrašnje i spoljašnje uglove tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0597

 

5. Odredi najveću i najmanju stranicu trougla ABC ako je \(\alpha =79^{\circ}\) i \(\beta =36^{\circ}\).

Rešenje: Zadatak 0598

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGI_118

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VI razred