MPo7BGI_014

1. Izračunaj vrednost izraza: \(\left (\frac{2}{5}  \right )^{2}-\frac{2}{5^{2}}-\frac{2^2}{5}\).

Rešenje: Zadatak 0068

 

2. Reši sledeće jednačine: a) \(2-\frac{9}{4}x^2=-23\); b)\(\sqrt{\left ( 3x-2 \right )^2}=2\).

Rešenje: Zadatak 0069

 

3. Jedna kateta pravouglog trougla je 30cm, a hipotenuza je \(\frac {5}{3}\) te katete. Izračunaj drugu katetu, obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0070

 

4. U pravouglom trouglu jedan ugao je 60°, a nalegla stranica je 6cm. Izračunaj obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0071

 

5. U jednakokrakom trapezu dijagonala je 26cm, a srednja linija 24cm. Izračunaj površinu tog trapeza.

Rešenje: Zadatak 0072

Zadaci za prvu grupu: MPo7BGI_013