MPo7BGI_083

I grupa

 

1. Koristeći se, po potrebi, tablicama kvadratnih korena, izračunaj na dve decimale vrednost izraza $$3\sqrt{807}-2\sqrt{49}+\sqrt{4,3}$$.

Rešenje: Zadatak 0426

 

2. Izračunaj: $$10\sqrt{18}+\sqrt{75}-\sqrt{108}-3\sqrt{200}$$

Rešenje: Zadatak 0427

 

3. Nacrtaj brojevnu pravu i na njoj označi tačku O, i desno od O tačku A, tako da je \(OA=1cm\). Zatim, koristeći se Pitagorinom teoremom, odredi na brojevnoj pravoj tačke \(M(-\sqrt {5})\) i \(N(2\sqrt {5})\).

Rešenje: Zadatak 0428

 

4. Jednakokraki trougao ima jedan unutrašnji ugao 120°. Kolika je površina tog trougla ako mu je krak dužine 1dm?

Rešenje: Zadatak 0429

 

5. Dužine krakova pravouglog trapeza su 1dm i 8cm. Kolika je površina trapeza ako mu je duža dijagonala 17cm?

Rešenje: Zadatak 0430

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGI_084

Pogledaj zadatke za III grupu: MPo7BGI_085