MPo7BGI_084

II Grupa

 

1. Koristeći se, po potrebi, tablicama kvadratnih korena, izračunaj na dve decimale vrednost izraza $$\sqrt{209}+2\sqrt{100}-19\sqrt{9,6}$$

Rešenje: Zadatak 0431

 

2. Da li je $$-\sqrt{(1+\sqrt{3})^2}-\sqrt{(2-\sqrt{3})^2}<-10$$ Odgovor potvrdi računom.

Rešenje: Zadatak 0433

 

3. Konstruiši kvadrat površine \(9cm^2\). Zatim, koristeći se dobijenom slikom, konstruiši kvadrat površine \(18cm^2\).

Rešenje: Zadatak 0432

 

4. Jednakokraki trougao sa krakom 1dm ima jedan unutrašnji ugao 150°. Kolika je površina ovog trougla?

Rešenje: Zadatak 0434

 

5. Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza kome su osnovice dužina 8cm i 3dm, a krak 61cm.

Rešenje: Zadatak 0435

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGI_083

Pogledaj zadatke za III grupu: MPo7BGI_085