Pismeni zadaci

MPo7BGI_083

I grupa

 

1. Koristeći se, po potrebi, tablicama kvadratnih korena, izračunaj na dve decimale vrednost izraza $$3\sqrt{807}-2\sqrt{49}+\sqrt{4,3}$$.

Rešenje: Zadatak 0426

 

2. Izračunaj: $$10\sqrt{18}+\sqrt{75}-\sqrt{108}-3\sqrt{200}$$

Rešenje: Zadatak 0427

 

3. Nacrtaj brojevnu pravu i na njoj označi tačku O, i desno od O tačku A, tako da je \(OA=1cm\). Zatim, koristeći se Pitagorinom teoremom, odredi na brojevnoj pravoj tačke \(M(-\sqrt {5})\) i \(N(2\sqrt {5})\).

Rešenje: Zadatak 0428

 

4. Jednakokraki trougao ima jedan unutrašnji ugao 120°. Kolika je površina tog trougla ako mu je krak dužine 1dm?

Rešenje: Zadatak 0429

 

5. Dužine krakova pravouglog trapeza su 1dm i 8cm. Kolika je površina trapeza ako mu je duža dijagonala 17cm?

Rešenje: Zadatak 0430

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGI_084

Pogledaj zadatke za III grupu: MPo7BGI_085

MPo7BGI_014

1. Izračunaj vrednost izraza: \(\left (\frac{2}{5}  \right )^{2}-\frac{2}{5^{2}}-\frac{2^2}{5}\).

Rešenje: Zadatak 0068

 

2. Reši sledeće jednačine: a) \(2-\frac{9}{4}x^2=-23\); b)\(\sqrt{\left ( 3x-2 \right )^2}=2\).

Rešenje: Zadatak 0069

 

3. Jedna kateta pravouglog trougla je 30cm, a hipotenuza je \(\frac {5}{3}\) te katete. Izračunaj drugu katetu, obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0070

 

4. U pravouglom trouglu jedan ugao je 60°, a nalegla stranica je 6cm. Izračunaj obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0071

 

5. U jednakokrakom trapezu dijagonala je 26cm, a srednja linija 24cm. Izračunaj površinu tog trapeza.

Rešenje: Zadatak 0072

Zadaci za prvu grupu: MPo7BGI_013

MPo7BGI_013

1. Izračunaj vrednost izraza: \(\frac{5^{2}}{3}-\frac{5}{3^{2}}-\left ( \frac{4}{3} \right )^{2}\).

Rešenje: Zadatak 0063

 

2. Reši sledeće jednačine: a) \(1-\frac{4}{9}x^2=-8\); b)\(\sqrt{\left ( 2x-3 \right )^2}=1\).

Rešenje: Zadatak 0064

 

3. Hipotenuza pravouglog trougla je 34cm, a jedna kateta je \(\frac {15}{17}\) hipotenuze. Izračunaj drugu katetu, obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0065

 

4. U pravouglom trouglu jedan ugao je 30°, a naspramna stranica je 6cm. Izračunaj obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0066

 

5. U jednakokrakom trapezu dijagonala je 25cm, a visina 7cm. Izračunaj površinu tog trapeza.

Rešenje: Zadatak 0067

Zadaci za II grupu: MPo7BGI_014

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred