MPo5BGII_131

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Ugao \(\alpha \) je pet puta manji od sebi suplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(\alpha +2\beta\).

Rešenje: Zadatak 0652

 

2. Odredi nepoznatu cifru \(x \) tako da je petocifreni broj 1301x deljiv sa:

a) 5;

b) 3.

Izračunaj zbir svih tako određenih petocifrenih brojeva.

Rešenje: Zadatak 0653

 

3. Odredi najmanji zajednički sadržalac brojeva \( 3\cdot 14+6, 36, 3\cdot 3\cdot 2\cdot 5, \).

Rešenje: Zadatak 0654

 

4. Odredi najveći zajednički delilac brojeva 1700 i 1190.

Rešenje: Zadatak 0655

 

5. Broj 51 napiši u obliku zbira dva broja tako da kada se veći broj podeli manjim bude količnik 5 i ostatak 3.

Rešenje: Zadatak 0656

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGII_130