MPsIIVAII_317

Opština
Valjevo
Škola
Valjevska gimnazija
profesor
 

1. Ako za koeficijente \(a,b\) i \(c\) kvadratne jednačine \(ax^2+bx+c=0\) važi \(2b^2-9ac=0\) dokaži da je odnos korena te jednačine jednak \(2\).

2. Data je jednačina \(x^2+px+q=0, p,q \in \mathbb{R}\). Odredi \(p\) i \(q\) ako je razlika korena jednačine jednaka \(5\), a razlika njihovih kubova \(35\).

3. a) Nacrtaj grafik funkcije \(f(x)=\left | x^2-2x-3 \right |+\left | x^2+2x-3 \right |\).

b) Reši jednačinu \(f(x)=\left | x^2-2x-3 \right |+\left | x^2+2x-3 \right |=4\)

4. Odredi realna rešenja jednačine $$ax^4-x^3+a^2x-a=0, \; a\in \mathbb{R},\; a\neq 0$$

5. Reši nejednačinu: $$\left | x(1-x)\right |<0,05$$