Pismeni zadaci

MPo8BGIII_258

Matematički list br. 4, 2009/10

II grupa

1. Odredi vrednost promenljivih \(a\) i \(b\) u sistemu jednačina

$(a-1)x-ay=5$$
$$bx-3y=3$$ tako da rešenje sistema bude \((x,y)=(-1,1)\).

 

2. Reši sistem jednačina: $$\frac{x}{2}=\frac{5+y}{3}$$

$$x-\frac{1}{2}-\frac{3y-1}{3}=\frac{11}{6}$$

3. Površina osnove pravilne četvorostrane piramide je \(144cm^2\), a zapremina je \(72\sqrt{2}cm^3\). Izračunaj površinu dijagonalnog preseka piramide.

 

4. Štap dužine \(108cm\) izrezan je na šest jednakih delova i od njih napravljen model piramide. Kolika je njena površina?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGIII_257

MPo8BGIII_257

Matematički list br. 4, 2009/10

I grupa

1. Odredi vrednost promenljivih \(a\) i \(b\) u sistemu jednačina

$$ax-(a-1)y=3$$
$$2x-by=5$$ tako da rešenje sistema bude \((x,y)=(1,-1)\).

 

2. Reši sistem jednačina: $$\frac{x+y}{2}=x-\frac{y}{3}$$

$$\frac{2x-y}{5}=\frac{3}{4}-\frac{y+3}{4}$$

3. Površina osnove pravilne četvorostrane piramide je \(72cm^2\), a površina dijagonalnog preseka je \(120cm^2\). Izračunaj zapreminu piramide.

 

4. Štap dužine \(72cm\) izrezan je na šest jednakih delova i od njih napravljen model piramide. Kolika je njena površina?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGIII_258

MPo8BGIV_225

Matematički list br. 4, 2008/09

I grupa

1. Veći dijagonalni presek pravilne šestostrane piramide je jednakostraničan trougao površine \(9\sqrt{3}cm^2\). Izračunaj:

a) osnovnu ivicu;

b) bočnu ivicu;

c) visinu;

te piramide.

 

2. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane piramide čija je osnovna ivica \(a=10 cm\) i apotema \(h_a=13 cm\).

 

3. Reši sistem jednačina: $$2x +6y =8 \\   4x -3y =1$$

 

4. Data je jednačina \(3x-y=2\). Napiši jednačinu sa kojom će data jednačina činiti sistem koji

a) nema rešenja;

b) ima beskonačno mnogo rešenja.

 

5. Zbir dva broja je 100. Ako jedan od njih umanjimo za polovinu, a drugi udvostručimo zbir novodobijenih brojeva će biti 110. Nađi te brojeve.

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGIV_226

 

MPo8BGIV_226

Matematički list br. 4, 2008/09

II grupa

1. Veći dijagonalni presek pravilne šestostrane piramide je jednakostraničan trougao površine \(4\sqrt{3}cm^2\). Izračunaj:

a) osnovnu ivicu;

b) bočnu ivicu;

c) visinu;

te piramide.

 

2. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane piramide čija je osnovna ivica \(a=10 cm\) i visina \(H=12 cm\).

 

3. Reši sistem jednačina: $$ x +3y=-6 \\   2x-4y =8 $$

 

4. Data je jednačina \(2x+y=-3\). Napiši jednačinu sa kojom će data jednačina činiti sistem koji

a) nema rešenja;

b) ima beskonačno mnogo rešenja.

 

5. Razlika dva broja je 28. Ako veći broj umanjimo za njegovu polovinu, a manji broj uvećamo za njegovu trećinu zbir novodobijenih brojeva će biti 80. Nađi te brojeve.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGIV_225

MPo8BGIII_194

Matematički list br. 4, 2007/08

II grupa

1. Napiši funkciju čiji grafik sadrži tačku \(A=(-2,4)\) i paralelan je grafiku funkcije \(-4x-y+2=0\).

 

2. Izračunaj površinu trougla ograničenog grafikom funkcije \(y=-4x-3\) i koordinatnim osama ako je dužina jedinične duži \(1cm\).

 

3. Izračunaj površinu osnove pravilne četvorostrane piramide ako je apotema \(8cm\) i bočna ivica \(10cm\).

 

4. Površina omotača pravilne trostrane piramide je \(144cm^2\) i osnovna ivica \(12cm^2\). Izračunaj zapreminu piramide.

 

5. Naspramne bočne ivice pravilne četvorostrane piramide obrazuju ugao od \(60^{\circ}\). Izračunaj zapreminu te piramide ako je bočna ivica \(4cm\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGIII_193

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje VIII razred