MPo8BGIV_226

Matematički list br. 4, 2008/09

II grupa

1. Veći dijagonalni presek pravilne šestostrane piramide je jednakostraničan trougao površine \(4\sqrt{3}cm^2\). Izračunaj:

a) osnovnu ivicu;

b) bočnu ivicu;

c) visinu;

te piramide.

 

2. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane piramide čija je osnovna ivica \(a=10 cm\) i visina \(H=12 cm\).

 

3. Reši sistem jednačina: $$ x +3y=-6 \\   2x-4y =8 $$

 

4. Data je jednačina \(2x+y=-3\). Napiši jednačinu sa kojom će data jednačina činiti sistem koji

a) nema rešenja;

b) ima beskonačno mnogo rešenja.

 

5. Razlika dva broja je 28. Ako veći broj umanjimo za njegovu polovinu, a manji broj uvećamo za njegovu trećinu zbir novodobijenih brojeva će biti 80. Nađi te brojeve.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGIV_225