MPo6BGIV_281

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. a) Izračunaj petinu zbira brojeva \(-\frac{4}{5}\) i \(2\).

b) Izračunaj količnik zbira i razlike brojeva \(2\frac{1}{4}\) i \(-\frac{1}{2}\).

 

2. Reši jednačine:

a) \(\frac{3}{8}\cdot x=-\frac{1}{2}\);

b) \(4\cdot (x-4)=-3\).

 

3. a) Stranica paralelograma je \(a=12cm\) i odgovarajuća visina \(h=1,2cm\). Izračunaj površinu paralelograma.

b) Stranica trougla je \(a=5,6cm\) i odgovarajuća visina \(h=6cm\). Izračunaj površinu trougla.

 

4. Površina romba je \(20,8cm^2\) i visina \(4cm\). Izračunaj obim romba.

 

5. Koji deo pravougaonika na slici zauzima osenčeni trapez?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGIV_282