MPo6BGIV_282

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. a) Izračunaj devetinu razlike brojeva \(-\frac{4}{5}\) i \(2\).

b) Izračunaj razliku proizvoda i količnika brojeva \(2\frac{1}{4}\) i \(-\frac{1}{2}\).

 

2. Reši jednačine:

a) \(4: x=-\frac{1}{2}\);

b) \((x+2):(-2,5)=3\).

 

3. a) Stranica paralelograma je \(b=20,2cm\) i odgovarajuća visina \(h=4cm\). Izračunaj površinu paralelograma.

b) Stranica trougla je \(a=6cm\) i odgovarajuća visina \(h=8,2cm\). Izračunaj površinu trougla.

 

4. Površina trougla je \(19,2cm^2\). Ako je stranica \(a=4cm\) izračunaj odgovarajuću visinu.

 

5. Koji deo pravougaonika na slici zauzima osenčeni trapez?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIV_281