Pismeni zadaci

MPo7BGIV_286

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj površinu kruga čiji je obim \(15\pi cm\).

 

2. Obim kruga upisanog u jednakostranični trougao je \(12 \pi cm\). Izračunaj površinu kruga koji je opisan oko tog trougla.

 

3. Izračunaj obim i površinu osenčene figure na slici ako je stranica kvadrata \(10cm\).

 Osenčena figura

4. Prave \(AB, CD\) i \(EF\) su paralelne. Koristeći podatke sa slike izračunaj dužinu duži \(x\).

Izračunaj nepoznatu duž

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIV_285

MPo7BGIV_285

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj obim kruga čija je površina \(25\pi cm^2\).

 

2. Obim kruga opisanog oko jednakostraničnog trougla je \(12 \pi cm\). Izračunaj površinu kruga koji je upisan u taj trougao.

 

3. Izračunaj obim i površinu osenčene figure na slici ako je stranica kvadrata \(8cm\).

 Osenčena figura

4. Prave \(AB, CD\) i \(EF\) su paralelne. Koristeći podatke sa slike izračunaj dužinu duži \(x\).

Izračunaj nepoznatu duž

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGIV_286

MPo7BGIV_269

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Zaradu od 26600 dinara 3 radnika dele srazmerno vremenu provedenom na poslu. Prvi je radio 11, drugi 12, a treći 15 časova. Po koliko će novca svaki od njih dobiti?

 

2. Učenik je prvog dana pročitao 60% knjige, a drugog dana 80% ostatka i do kraja knjige mu je ostalo još 32 stranice. Izračunaj koliko stranica ima cela knjiga i koliko je pročitao prvog a koliko drugog dana?

 

3. Stranice jednog trougla su \(a=72cm, b=54cm\) i \(c=63cm\) a zbir dve duže stranice njemu sličnog trougla je \(74cm\). Izračunaj dužine stranica tog, njemu sličnog trougla.

 

4. Duž \(MN=7,2cm\) podeli dvema tačkama na delove dužina \(a, b, c\) tako da se one odnose kao \(5:4:3\). Pokaži da se od dobijenih delova može konstruisati trougao. Da li je taj trougao pravougli?

 

5. Površina pravouglog trougla je \(24cm^2\), a odnos njegovih kateta je \(3:4\). Izračunaj površinu njemu sličnog trougla ako je njegova hipotenuza \(15cm\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGIV_270

MPo7BGIV_270

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Zaradu od 32800 dinara 3 radnika dele srazmerno vremenu provedenom na poslu. Prvi je radio 15, drugi 17, a treći 9 časova. Po koliko će novca svaki od njih dobiti?

 

2. Učenik je prvog dana na izletu potrošio 40% novca koji je poneo, a drugog dana 80% ostatka i kući je vratio 108 dinara. Izračunaj koliko je novca učenik poneo, i koliko je potrošio prvog, a koliko drugog dana?

 

3. Stranice jednog trougla su \(a=48cm, b=36cm\) i \(c=54cm\) a zbir dve kraće stranice njemu sličnog trougla je \(56cm\). Izračunaj dužine stranica tog, njemu sličnog trougla.

 

4. Duž \(MN=9,6cm\) podeli dvema tačkama na delove dužina \(a, b, c\) tako da se one odnose kao \(4:5:3\). Pokaži da se od dobijenih delova može konstruisati trougao. Da li je taj trougao pravougli?

 

5. Obim romba je \(26cm\), a odnos njegovih dijagonala je \(5:12\). Izračunaj površinu romba.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIV_269

MPo7BGIV_206

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Za pravljenje "hula hopa" savijena je u obruč plastična cev dužine \(220cm\) i zavarena. Izračunaj prečnik hula hopa ako je \(\pi \approx \frac{22}{7}\).

 

2. Površina jednog kruga je \(9 \pi cm^2\). Izračunaj obim kruga čiji je poluprečnik dvostruko veći.

 

Složena figura3. Površina pravougaonika na slici je \( 32cm^2\), a kraća stranica ima dužinu \(4cm\). Odredi obim i površinu osenčene figure.

 

4. Za date duži \(a, b\) i \(m\) konstruiši četvrtu proporcionalnu duž \(n\).

 

5. Kateta pravouglog trougla ima dužinu \(6cm\), a hipotenuza \(10cm\). Obim ovog trougla i obim njemu sličnog trougla se odnosi kao \(4:1\). Odredi stranice sličnog trougla.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIV_205

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje VII razred