MPo7BGIV_269

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Zaradu od 26600 dinara 3 radnika dele srazmerno vremenu provedenom na poslu. Prvi je radio 11, drugi 12, a treći 15 časova. Po koliko će novca svaki od njih dobiti?

 

2. Učenik je prvog dana pročitao 60% knjige, a drugog dana 80% ostatka i do kraja knjige mu je ostalo još 32 stranice. Izračunaj koliko stranica ima cela knjiga i koliko je pročitao prvog a koliko drugog dana?

 

3. Stranice jednog trougla su \(a=72cm, b=54cm\) i \(c=63cm\) a zbir dve duže stranice njemu sličnog trougla je \(74cm\). Izračunaj dužine stranica tog, njemu sličnog trougla.

 

4. Duž \(MN=7,2cm\) podeli dvema tačkama na delove dužina \(a, b, c\) tako da se one odnose kao \(5:4:3\). Pokaži da se od dobijenih delova može konstruisati trougao. Da li je taj trougao pravougli?

 

5. Površina pravouglog trougla je \(24cm^2\), a odnos njegovih kateta je \(3:4\). Izračunaj površinu njemu sličnog trougla ako je njegova hipotenuza \(15cm\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGIV_270