MPo7BGIV_270

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Zaradu od 32800 dinara 3 radnika dele srazmerno vremenu provedenom na poslu. Prvi je radio 15, drugi 17, a treći 9 časova. Po koliko će novca svaki od njih dobiti?

 

2. Učenik je prvog dana na izletu potrošio 40% novca koji je poneo, a drugog dana 80% ostatka i kući je vratio 108 dinara. Izračunaj koliko je novca učenik poneo, i koliko je potrošio prvog, a koliko drugog dana?

 

3. Stranice jednog trougla su \(a=48cm, b=36cm\) i \(c=54cm\) a zbir dve kraće stranice njemu sličnog trougla je \(56cm\). Izračunaj dužine stranica tog, njemu sličnog trougla.

 

4. Duž \(MN=9,6cm\) podeli dvema tačkama na delove dužina \(a, b, c\) tako da se one odnose kao \(4:5:3\). Pokaži da se od dobijenih delova može konstruisati trougao. Da li je taj trougao pravougli?

 

5. Obim romba je \(26cm\), a odnos njegovih dijagonala je \(5:12\). Izračunaj površinu romba.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIV_269