MPo7BGIV_285

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj obim kruga čija je površina \(25\pi cm^2\).

 

2. Obim kruga opisanog oko jednakostraničnog trougla je \(12 \pi cm\). Izračunaj površinu kruga koji je upisan u taj trougao.

 

3. Izračunaj obim i površinu osenčene figure na slici ako je stranica kvadrata \(8cm\).

 Osenčena figura

4. Prave \(AB, CD\) i \(EF\) su paralelne. Koristeći podatke sa slike izračunaj dužinu duži \(x\).

Izračunaj nepoznatu duž

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGIV_286