Pismeni zadaci

MPo8BGIV_290

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. Prave date jednačinama \(2x=3+y\) i \(y+x+3=0\) imaju jednu zajedničku tačku. Odredi njene koordinate. Odredi vrednost promenljive \(m\) tako da grafik funkcije dat jednačinom \(x-(m-1)-5=0\) prolazi kroz tu tačku.

 

2. U jednakokrakom trouglu osnovica je tri polovine kraka. Ako je obim trougla \(4cm\) izračunaj stranice tog trougla.

 

3. Poluprečnik osnove valjka je \(6cm\). Ako mu omotač razvijemo dobićemo pravougaonik čija je dijagonala \(20cm\). Izračunaj površinu i zapreminu valjka.

 

4. Baza kupe ima površinu \(36 \pi cm^2\), a izvodnica kupe je dva puta veća od visine kupe. Izračunaj površinu i zapreminu kupe.

 

5. Osni presek kupe je jednakostranični trougao čija je površina \(27 \sqrt{3}cm^2\). Izračunaj zapreminu kupe.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGIV_289

MPo8BGIV_289

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. Prave date jednačinama \(x+y-2=0\) i \(y-3=2x\) imaju jednu zajedničku tačku. Odredi njene koordinate. Odredi vrednost promenljive \(m\) tako da grafik funkcije dat jednačinom \((m-1)x-y-2=0\) prolazi kroz tu tačku.

 

2. U jednakokrakom trouglu ugao na osnovici je 2,5 puta veći od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

 

3. Visina valjka je \(6cm\). Ako mu omotač razvijemo dobićemo pravougaonik čija je dijagonala \(10cm\). Izračunaj površinu i zapreminu valjka.

 

4. Omotač kupe ima površinu \(36 \pi cm^2\), a izvodnica kupe je tri puta veća od poluprečnika osnove. Izračunaj površinu i zapreminu kupe.

 

5. Osni presek kupe je pravougli trougao čija je površina \(72cm^2\). Izračunaj zapreminu kupe.

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGIV_290

MPo8BGIV_273

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Obim osnove valjka \(8\pi cm\). Poluprečnik osnove i visina se odnose kao \(2:5\). Izračunaj površinu valjka.

 

2. Površina omotača valjka je \(80\pi cm^2\), a poluprečnik osnove \(r=5cm\). Izračunaj zapreminu valjka.

 

3. Jednakokrako-pravougli trougao čija je hipotenuza \(8cm\) rotira oko ose simetrije. Odredi poluprečnik \(r\), izvodnicu \(s\) i visinu \(H\) kupe koja nastaje rotacijom trougla.

 

4. Razvijeni omotač kupe je \(\frac{1}{3}\) kruga poluprečnika \(6cm\). Izračunaj zapreminu te kupe.

 

5. Izračunaj površinu tela koje nastaje rotacijom pravouglog trapeza kraće osnovice \(b=4cm\) i krakova \(c=5cm\) i \(d=3cm\), oko kraće osnovice.

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGIV_274

MPo8BGIV_274

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Obim osnove valjka \(12\pi cm\). Poluprečnik osnove i visina se odnose kao \(3:4\). Izračunaj površinu valjka.

 

2. Površina omotača valjka je \(48\pi cm^2\), a poluprečnik osnove \(r=4cm\). Izračunaj zapreminu valjka.

 

3. Jednakokrako-pravougli trougao čija je hipotenuza \(6cm\) rotira oko ose simetrije. Odredi poluprečnik \(r\), izvodnicu \(s\) i visinu \(H\) kupe koja nastaje rotacijom trougla.

 

4. Razvijeni omotač kupe je \(\frac{2}{3}\) kruga poluprečnika \(9cm\). Izračunaj zapreminu te kupe.

 

5. Izračunaj površinu tela koje nastaje rotacijom pravouglog trapeza kraće osnovice \(b=4cm\) i krakova \(c=5cm\) i \(d=3cm\), oko duže osnovice.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGIV_273

MPo8BGIV_210

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Obim jednakokrakog trougla je \(32cm\) i krak je za \(4cm\) duži od osnovice. Izračunaj dužine stranica trougla.

2. Površina osnove pravog valjka je tri puta veća od površine omotača. Ako je poluprečnik osnove \(6cm\), izračunaj zapreminu valjka.

3. U pravilnu četvorostranu prizmu upisan je najveći mogući valjak. Odredi odnos zapremina tih tela.

4. Zapremina prave kupe je \(336\pi \, cm^3\) i visina \(7cm\). Izračunaj površinu kupe.

5. Da li je moguće u sud oblika prave kupe čiji je prečnik osnove \(20cm\) i visina \(15cm\) sipati \(2l\) vode?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGIV_209

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje VIII razred