Zadatak 0452

Izaberi pet tačaka A, B, C, M, K, pri čemu su tačke A, B, C tačke na istoj pravoj. Koliko:

a) pravih;

b) duži;

c) trouglova

je određeno ovim tačkama?

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0454a) prave: ABC, AM, AK, BM, BK, CM, CK, MK. Ukupno 8.

 

b) duži: AB, AC, AM, AK, BC, BM, BK, CM, CK, MK. Ukupno 10.

 

c) trouglovi: ABM, ABK, ACM, ACK, BCM, BCK, AMK, BMK, CMK. Ukupno 9.