Zadatak 0062

Test: MPo5BGI_012

 

Nacrtaj kružnicu \(k(O,3cm)\), tačku A koja joj pripada i tačku B tako da je \(OB=4cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_{1}(B,3cm)\). Nacrtaj i obeleži pravu a koja sadrži tačke A i B. Obeleži i zapiši zajedničke tačke kružnice k i prave a i zajedničke tačke kružnica k i k1.

 

Rešenje:


 slika uz zadatak 0062

Zajedničke tačke kuužnice k i prave a su tačke A i C, a zajedničke tačke kružnica k i k1 su tačke D i E.