Pismeni zadaci

Zadatak 1656

U jednom razredu je \(25\) devojčica. Njihova prosečna visina je \(130 cm\). Ustanovljena je greška u merenju visine jedne devojčice. Trebalo je upisati \(120 cm\) umesto \(145 cm\). Koja je prosečna visina tih devojčica posle ispravljanja greške? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) \(126 cm \);

b) \(127 cm \);

c) \(128 cm \);

d) \(129 cm\);

e) \(144 cm\).

Zadatak 1655

Napiši tri razlomka koja se nalaze između razlomaka \(\frac{3}{5}\) i \(\frac{5}{6}\).

Zadatak 1654

Izračunaj aritmetičku sredinu \(c\) brojeva \(a = 12\) i \(b = 4,8\). Zatim izračunaj aritmetičku sredinu \(c_1\) brojeva \(a\) i \(c \) i aritmetičku sredinu \(c_2\) brojeva \(c\) i \(b\). Sve brojeve predstavi na brojevnoj pravoj.

Zadatak 1653

Na kvalifikacionom ispitu iz matematike dva učenika su osvojila po \(20\) bodova, jedan učenik \(19,5\) bodova, dva po \(19\), dva po \(18\), tri po \(17\), četiri po \(16,5\) bodova, jedan učenik \(15\), dva po \(12\), četiri po \(10\), dva po \(8\) i pet po \(5\) bodova.

a) Koliko učenika je polagalo kvalifikacioni ispit?

b) Izračunaj prosečan broj ostvarenih bodova po učeniku.

Zadatak 1652

Izračunaj prosečnu temperaturu na osnovu date tabele. Rezultat zaokrugli na dve decimale.

Tabela temperatura u julu mesecu.

Zadatak 1651

Na osnovu tabele date na slici izračunaj prosečnu ocenu svakog učenika. Rezultat zaokrugli na dve decimale.

Tabela uspeha učenika

Zadatak 1650

Površine balkanskih zemalja prikazane su u tabeli:

zemlja
površina u \(km^2\)
Srbija
\(102 173\)
Rumunija
\(237 500\)
Bugarska
\(110 994\)
Grčka
\(131 957\)
BiH
\(51 129\)
Albanija
\(28 748\)
Crna Gora
\(13 812\)

 

a) Izračunaj prosečnu površinu tih zemalja.

b) Koja zemlja ima površinu najbližu proseku?

Zadatak 1649

a) Predstavi brojeve \(6\) i \(2,4\) i njihovu aritmetičku sredinu na brojevnoj pravoj.

b) Pročitaj na brojevnoj polupravoj koliko je aritmetička sredina datih brojeva udaljena od:

• broja \(6\);

• broja \(2,4\)?

Zadatak 1648

Zbir datih brojeva podeli s brojem sabiraka:

a) \(12,5; 14; 20\);

b) \(20,2; 6\frac{1}{4} ; 10,6\);

c) \(50; 5; 0,5; 0,05; 0,005\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Aritmetička sredina