Zadatak 1726

N Izračunaj unutrašnje uglove pravouglog trougla ako:

a) simetrala pravog ugla seče hipotenuzu pod uglom od \(42^{\circ}30'\);

b) simetrala oštog ugla gradi sa naspramnom katetom ugao od \(63^{\circ}15'\);