Zadatak 2152

Test: MPo6BGI_378

 

N Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(6^{\circ}\) manji od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.