Zadatak 2157

Test: MPo6BGI_379

 

N Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(9^{\circ}\) veći od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.