Pismeni zadaci

Zadatak 1698

N Izgled dela fasade kuće Đorđe želi da obnovi deo fasade na svojoj kući koji je prikazan na crtežu.

a) Kolika je površina zida kuće koju Đorđe treba da oboji?

b) Koliko kilograma boje treba kupiti ako se sa \(1 kg\) boje može obojiti \(2 m^2\) zida?

c) Koliko košta boja za bojenje prikazanog dela fasade ako \(1 kg\) boje košta \(580\) dinara?

Zadatak 1697

S Izračunaj obim jednakokrakog trougla ako znaš da je krak \(b = 15,5 cm\), a visine \(h_a = 10 cm\) i \(h_b = 8 cm\).

Zadatak 1696

S Izračunaj površinu trougla ABC sa slike.

Površina trougla

Zadatak 1695

S Izračunaj površinu jednakokrako-pravouglog trougla čiji je krak \(9 cm\).

Zadatak 1694

S Obim jednakokrakog trougla je \(16 cm\), a krak je \(5 cm\).

a) Izračunaj osnovicu \(a\).

b) Izračunaj površinu trougla ako je njegova visina \(h_a = 4 cm\).

Zadatak 1693

O Površina trouglaZaokruži slovo ispred tačno izračunate površine trougla sa slike.

a) \(37,5 cm^2\)

b) \(45 cm^2\)

c) \(60 cm^2\)

Zadatak 1692

O Površina pravouglog trougla je \(12,6 dm^2\), a jedna kateta je \(42 cm\). Izračunaj drugu katetu.

Zadatak 1691

O Površina trougla je \(60 cm^2\). Ako je stranica \(b = 15 cm\), izračunaj visinu koja odgovara stranici \(b\).

Zadatak 1690

O Izračunaj površinu trougla ako je dato: \(c = 35 mm\), \(h_c = 5 cm\).

Zadatak 1382

S Stranice pravougaonika \(ABCD\) su: \(AB=15cm\) i \(BC=8cm\). Neka su \(M\) i \(N\) tačke stranice \(AB\), takve da je \(AM=MN=NB\), a\(P\) proizvoljna tačka stranice \(CD\) (vidi sliku). Izračunaj površinu trougla \(MNP\).

Površina trougla i četvorougla 

Rešenje: \(20cm^2\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Površina i obim trougla i četvorougla Površina i obim trouglova