Pismeni zadaci

Zadatak 0434

Test: MPo7BGI_084

 

Jednakokraki trougao sa krakom 1dm ima jedan unutrašnji ugao 150°. Kolika je površina ovog trougla?

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0434\(b=1dm=10cm, \alpha=150^{\circ}, P=?\)

 

Sa slike se lako uočava da je: $$P_{\triangle ABC}=P_{\triangle BCD}$$

 

Koristeći se osobinama jednakostraničnog trougla Jasno je da je ED=5cm, pa je tražena površina: $$P_{\triangle BCD}=\frac{BC\cdot DE}{2}=\frac{10\cdot 5}{2}=25cm^2$$