Pismeni zadaci

Zadatak 1511

Izračunaj brojevnu vrednost izraza $$(2x+1)\cdot(4x^2-2x+1)$$ za \(x=-0,2\).

 

Rešenje: \(0,936\)

Zadatak 1509

Izračunaj brojevnu vrednost izraza: $$(4a^3-6ab+b^2)\cdot (-2ab)$$ za \(a=-2\) i \(b=\frac{1}{2}\)

 

Rešenje: \(-51\frac{1}{2}\)

Zadatak 1495

Šta je manje?

\((-2)^{1995}\) ili \((-2)^{1996}\)

Obrazloži odgovor.

 

Rešenje: \(-2^{1995}<2^{1996}\)

Zadatak 1494

Šta je veće:

\(4^5\) ili \((2^3)^3\)

Obrazloži odgovor.

 

Rešenje: \(2^{10}>2^9\)

Zadatak 1487

Koja od sledećih jednakosti je tačna:

1) \(16^4:8^4+0,008:0,2^3+5^{10}:125^3=25\);

2) \(3^9\cdot 3^2-7\cdot 3^9+2\cdot 3^7=20\cdot 3^7\);

3) \((2^3\cdot 2^4\cdot2^2 ):2^7+\frac{2^3}{4}=6\).

 

Rešenje: 1) nije (\(=22\)); 2) jeste; 3) jeste.

Zadatak 1483

Izračunaj vrednost izraza: $$(8^3\cdot 4^3):(16\cdot 64)-4$$

 

Rešenje: \(28\)

Zadatak 1482

Izračunaj vrednost izraza: $$(-3)^3\cdot 9^2:(-3)^4+3^2\cdot (-2)^2$$

 

Rešenje: \(9\)

Zadatak 1481

Izračunaj vrednost izraza: $$\frac{2^5\cdot 4^3}{8^2\cdot 2}-\frac{(-12)^{17}:4^2}{(-8)^3}$$

 

Rešenje: \(0\)

Zadatak 1480

Izračunaj vrednost izraza: $$\left ( \left ( \left ( \frac{2}{3} \right )^6\cdot 6^2 \right ):4^2 \right )\cdot 3^4$$

 

Rešenje: \(16\)

Zadatak 1479

Izračunaj vrednost izraza: $$(-2)^3+(-3^2)-\frac{1}{2^2}+2^3+\left (-\frac{1}{2} \right )^2$$

 

Rešenje: \(-9\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Stepen i operacije sa stepenom Brojevni izrazi sa stepenom