Pismeni zadaci

Zadatak 1523

Izračunaj obim i površinu osenčene figure sa slike:

Složena figura

Rešenje: \(6(3+\pi )cm;\frac{9}{2}( 16-\pi )cm^2\)

Zadatak 1522

Izračunaj površinu kvadrata \(MNPQ\), ako je stranica kvadrata \(ABCD\) dužine \(a\), a tačke \(E,F,G\) i \(H\) su središta stranica \(AB,BC,CD\) i \(DA\), a tačke \(M,N,P\) i \(Q\) središta stranica \(HE, EF, FG\) i \(GH\). (vidi sliku)

Kvadrat u kvadratu koji je u kvadratu

Rešenje: \(\frac{a^2}{4}\)

Zadatak 1521

Tri podudarna kruga poluprečnika \(r\) dodiruju se spolja. Izračunaj površinu lika između krugova.

Tri kruga i trougao

Rešenje: \(\frac{r^2}{2}(2\sqrt{3}-\pi)\)

Zadatak 1520

Izračunaj površinu osenčenog dela figure prikazane na slici:

Složena figura

Rešenje: \(\frac{4-\pi}{2}\)

Zadatak 1519

Iz polukruga prečnika \(8cm\) izrezana su dva najveća polukruga podudarna međusobno (vidi sliku). Izračunaj razliku površina datog polukruga i zbira površina izrezanih delova.

Polukrugovi u polukrugu

Rešenje: \(4\pi cm^2\)

Zadatak 1518

Izračunaj površinu osenečene figure na slici:

Složena figura

Rešenje: \(\frac{25}{2}(4+\pi)\)

Zadatak 1517

Izračunaj površinu osenčenog lika na slici:

Složena figura

Rešenje: \(\frac{1}{3}\left ( 3\sqrt{3}-\pi  \right )\).

Zadatak 1516

Izračunaj površinu osenčene figure, ako je poluprečnik kružnice \(r=7cm\).

Kružni isečak

Rešenje: \(3\frac{1}{16}\pi cm^2\)

Zadatak 1364

Oko kruga čija je površina \(64\pi cm^2\) opisan je pravilan šestougao. Izračunaj površinu tog šestougla.

 

Rešenje: \(128\sqrt 3 cm^2\)

Zadatak 1363

U kružnicu poluprečnika \(r=3cm\) upisan je pravilni šestougao. Izračunaj površinu tog šestougla.

 

Rešenje: \(\frac{27}{2}\sqrt {3}\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Krug Složene figure