Pismeni zadaci

Zadatak 0257

Test: MKo8BGII_053

 

Izračunaj površinu trougla koji grafik funkcije \(2x-4y+1=0\) gradi sa koordinatnim osama.

 

Rešenje:


 Skicirajmo grafik funkcije:

 

\(2x-4y+1=0\)

 

\(x\)
 \(y\)
0

\(\frac{1}{4}\)

\(-\frac{1}{2}\)
0

slika uz zadatak 0257

 

\(P=\frac{\frac{1}{2}\cdot \frac{1}{4}}{2}=\frac{1}{16}\).