Pismeni zadaci

Zadatak 0625

Test: MKo8BGI_125

 

Za koju vrednost promenljive \(a\) je jednačina linearna: $$(2x-3)(1+ax)-3=1-x^2$$

 

Rešenje:


 

Data jednačina ekvivalentna je sa: $$\Leftrightarrow 2x+2ax^2-3-3ax-3=1-x^2$$

 

Da bismo skratili \(x^2\) potrebno je da, budući da su s raznih strana znaka jednakosti, bude \(2ax^2=-x^2\) ili \(2a=-1\Leftrightarrow a=-\frac{1}{2}\).