Zadatak 0797

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Razlika dva broja je 13,86. Ako se većem broju pomeri zapeta ulevo, za jedno mesto, dobija se manji broj. Koji su to brojevi?

 

Rešenje:


 

Neka je veći broj označen sa \(x\). Manji broja je tada \(x-13,86\). Ako nekom broju pomerimo zapetu za jedno mesto ulevo, to znači da smo ga podelili sa 10 (ili, umanjili da 10 puta). U našem zadatku veći broj je podeljen sa 10 i tada se dobije manji broj, što nam određuje jednačinu:

$$\frac{x}{10}=x-13,86\; /\cdot 10$$
$$\Leftrightarrow x=10x-138,6$$
$$\Leftrightarrow -9x=-138,6$$
$$\Leftrightarrow x=15,4$$

Veći broj: 15,4

Manji broj: 1,54.