Pismeni zadaci

Zadatak 1334

Kako treba preseći pravilnu trostranu prizmu osnovne ivice \(a\) trima ravnima tako da se dobije pravilna šestostrana prizma? Kolika je dužina osnovice dobijene šestostrane prizme?

 

Rešenje: \(\frac{a}{3}\)

Zadatak 1332

Osnova prave trostrane prizme \(ABCA_1B_1C_1\) je trougao \(ABC\) stranica \(AB=c=14cm, AC=b=10cm\) i \(BC=a=8cm\). Ako prizmu podelimo na dva dela pomoću ravni koja sadrži središta stranica \(AB, A_1B_1, AC\) i \(A_1C_1\), izračunaj odnos zapremina date prizme i manjeg odsečenog dela.

 

Rešenje: \(4:1\)

Zadatak 1329

Osnova prave trostrane prizme je pravougli trougao kateta \(a=24cm \) i \(b=10cm\). Ako je njena visina \(H=c\), gde je \(c\) dužina hipotenuze trougla u osnovi, izračunaj površinu te prizme.

 

Rešenje: \(3840cm^2\)

Zadatak 1328

Osnova prave trostrane prizme je pravougli trougao katete \(a=36cm\) i hipotenuze \(c=39cm\). Ako je visina prizme \(H=2b\), gde je \(b\) dužina druge katete, izračunaj zapreminu te prizme.

 

Rešenej: \(8100cm^3\)

Zadatak 0789

Test: MPo8BGII_159

 

Razvijeni omotač pravilne trostrane prizme je kvadrat obima \(24cm\). Izračunaj površinu i zapreminu te prizme.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0789

Zadatak 0784

Test: MPo8BGII_158

 

Razvijeni omotač pravilne trostrane prizme je kvadrat obima \(48cm\). Izračunaj površinu i zapreminu te prizme.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0784

Zadatak 0711

Test: MPo8BGII_143

 

Osnova prave prizme je jednakokrako-pravougli trougao površine \(18cm^2\). Ako je visina prizme \(2cm\) izračunaj površinu njenog omotača.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0711

Zadatak 0705

Test: MPo8BGII_142

 

Izračunaj zapreminu pravilne jednakoivične trostrane prizme ako je površina jedne bočne strane \(16cm^2\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0705

Zadatak 0217

Test: MPo8BGII_044

 

Bočne strane prizme su tri podudarna kvadrata ukupne površine 432 cm2. Izračunaj površinu i zapreminu te prizme.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0217

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina trostrane prizme