Zadatak 1323

Ivice kvadra \(a, b\) i \(c\), odnose se kao \(3:4:5\). Ako je površina kvadra \(P=94cm^2\), izračunaj zapreminu tog kvadra.

 

Rešenje: \(60cm^3\)