Zadatak 1330

Izračunaj površinu kvadra \(ABCDA_1B_1C_1D_1\) ako je ivica \(AB=4cm\), dijagonala osnove \(ABCD\) iznosi \(AC=5cm\) i prostorna dijagonala \(AC_1=13cm\).

 

Rešenje: \(192cm^2\)