Pismeni zadaci

Zadatak 1461

Izračunaj površinu trougla određenog graficima finkcija:

$$y= -4+4$$

$$y=-\frac{1}{2}x+4$$

i osom \(Ox\).

 

Rešenje: \(P=8cm^2\)

Zadatak 1460

Izračunaj površinu trougla određenog graficima funkcija:

$$y=2x+6$$

$$y=-x+6$$

i osom \(Ox\).

 

Rešenje: \(P=27cm^2\)

Zadatak 1459

Izračunaj površinu trougla koji gradi grafik funkcije \(y=-\frac{3}{2}x+3\) sa koordinatnim osama:

 

Rešenje: \(P=3cm^2\)

Zadatak 1449

Data je funkcija \(y= (2b-1)x+(b-\frac{3}{4})\), gde je \(b \in \mathbb{R}\). Odredi vrednost parametra \(b\) tako da grafik funkcije seče osu \(Oy\) u tački čija je ordinata \(-8\).

 

Rešenje: \(b=-\frac{29}{4}\)

Zadatak 1448

Data je funkcija \(y=(p-2)x+(p-5)\), gde je \(p \in \mathbb{R}\). Odredi vrednost parametra \(p\) tako da grafik funkcije sadrži tačku \(A=(2,5)\).

 

Rešenje: \(p=\frac{14}{3}\)

Zadatak 1447

Odredi vrednost parametra \(p,p\in \mathbb{R}\) tako da grafik funkcije \(y=(2p-1)x+(4-p)\) sadrži koordinani početak.

 

Rešenje: \(p=4\)

Zadatak 1442

Odredi \(p, p \in \mathbb{R}\) tako da grafik funkcije \(y=(3p-2)x+p-3\) bude paralelan grafiku funkcije \(y=10x-5\).

 

Rešenje: \(p=4\)

Zadatak 1440

Napiši bar dva primera linearnih funkcija čiji su grafici prave paralelne sa grafikom funkcije \(y=3x-2\).

 

Rešenje: Npr. \(y=3x+1, y=3x-10,...,y=3x + a\)

Zadatak 1439

Napiši bar dva primera linearnih funkcija čiji su grafici odsecaju na \(Oy\) osi isti odsečak kao i grafik funkcije \(y=2x-3\).

 

Rešenje: Npr. \(y=-x-2, y=3x-2,...y=kx-2\)

Zadatak 0257

Test: MKo8BGII_053

 

Izračunaj površinu trougla koji grafik funkcije \(2x-4y+1=0\) gradi sa koordinatnim osama.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0257

Zadatak 0252

Test: MKo8BGII_052

 

Odredi površinu trougla kojeg grade grafici funkcija  \(y=x+4\)   i   \(\frac{x+y}{4}=1\)  i osa Ox. (jedinična duž je 1dm)

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0252

Zadatak 0251

Test: MKo8BGII_052

 

Odredi vrednost realnog parametra m tako da grafik funkcije \(\left (\frac{1}{2}m-3  \right )x-\left ( \frac{1}{4}m+2 \right )y+m=0\)  sadrži tačku  \(A=(1,-2)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0251

Zadatak 0248

Test: MKo8BGII_052

 

Ispitaj funkciju \(\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y+1=0\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0248

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Linearna funkcija Linearne funkcije - sistematizacija