Pismeni zadaci

Zadatak 1933

Test: MPsIVAII_332

 

S Na kracima \(AB\) i \(AC\) jednakokrakog trougla \(ABC\) određene su tačke \(P\) i \(Q\) tako da je \(\measuredangle PMB=\measuredangle QMC\), gde je \(M\) središte osnovice \(BC\). Dokaži da je \(BQ=CP\).