Pismeni zadaci

Zadatak 2011

Test: MPsIVAII_348

 

S Dat je jednakokraki trougao \(ABC\) (\(AB=BC\)). Neka je \(D\) tačka na produžetku kraka \(BA\) takva da je \(AD=AB\). Dokaži da je \(\sphericalangle BCD\) prav.