Zadatak 2012

Test: MPsIVAII_348

 

N Neka je \(S\) centar opisanog kruga oštrouglog trougla \(ABC\). Ako je \(\sphericalangle SBC=30^{\circ}\) i \(\sphericalangle BCA=50^{\circ}\), odredi meru ugla \(ABC\).