Pismeni zadaci

Zadatak 2012

Test: MPsIVAII_348

 

N Neka je \(S\) centar opisanog kruga oštrouglog trougla \(ABC\). Ako je \(\sphericalangle SBC=30^{\circ}\) i \(\sphericalangle BCA=50^{\circ}\), odredi meru ugla \(ABC\).

Zadatak 2011

Test: MPsIVAII_348

 

S Dat je jednakokraki trougao \(ABC\) (\(AB=BC\)). Neka je \(D\) tačka na produžetku kraka \(BA\) takva da je \(AD=AB\). Dokaži da je \(\sphericalangle BCD\) prav.

Zadatak 1950

Test: MPsIVAIII_336

 

S Konstruiši trougao \(ABC\) ako su dati: jedna visina, dužina simetralne duži iz istog temena i poluprečnik upisanog kruga.

Zadatak 2009

Test: MPsIVAII_348

 

O Neka je \(H\) ortocentar trougla \(ABC\). Dokaži da je \(\sphericalangle AHB+\sphericalangle ACB=180^{\circ}\).

Zadatak 1934

Test: MPsIVAII_332

 

N Neka je \(MN\) (\(M\in AB, N\in AC\)), tangenta kruga upisanog u trougao \(ABC\) paralelna stranici \(BC\). Ako su stranice trougla \(ABC\): \(AB=7cm, BC=8cm\) i \(CA=10cm\), izračunaj obim trougla \(AMN\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Geometrija Geometrija trougla (uglovi, podudarnost, konstrukcije)